Учебные материалы


Жаттығу:Төменде берілген өрнектерді текстік құжатқа Редактора формулКарта сайта negevcapital.ru

1) , 2) .

1. Жоғарыда айтылған тәсілдердің бірін пайдаланып Редактор формул іске қосыңыз;

2. Пернелік тақтадан s =символдарын теріңіз;

3. Редактора формулсаймандар панелінен бөлшектің (знак дроби) белгісіне шертіңіз;

4. Бөлшектің алымына 2жазыңыз, содан кейін суммы ,батырмасына шертіп қажет белгіні таңдаңыз;

5. Пернелерден хсимволынтеріп, әрі қарай индекс ,батырмасына шертіліп қажет төменгі индекс таңдалынады да пернелерденiтеріледі;.

6. Формуладағы бөлшектің бөлімі тұрған обылысқа сырт еткізгеннен кейін пернелік тақтадан 3+хөрнегін тереді;

7. Индекс ,батырмасына шертіліп жоғарғыиндекс алынады да пернеден 2 саны теріледі;.

8. 2) формуланы да осы әдіспен орындайды (өз бетінше).

2 - жаттығу.Төменде келтірілген формуласы бар тексті теріңіз. Текст:

Модель Солоу с непрерывным временем. Предположим теперь, что время, измеряемое в начале с дискретностью в один год, будет измеряться с дискретностью ∆t (например, полугодие, квартал, месяц, декада, день). При дискретности в один день время можно считать практически непрерывным.

При дискретности ∆t модель Солоу будет выглядеть следующим образом:

(1.1.2)

3-жаттығу. Берілген схеманы сызып,формулалардыРедактор формул формулалар редакторын пайдаланып жазыңыз. Барлық графиктік объектілерді біріктіріп тұтас схема жасаңыз.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная